The International Sport Federation of Firefighters and Rescuers

Noncommercial Partnership „The International Sport Federation of Firefighters and Rescuers" was founded in 2001 by the decision of the 1st International Conference of Leaders Fire and Rescue Services and unites firefighters and rescuers from 20 countries. The main objective of the Federation and functions are: aim of this establishment is the propaganda and development of sport for firefighters and rescuers on the international level, organization and carrying out of the World Championships and Europe and other international competitions included in the calendar plan of main sports events of Federation, introduction of new technologies of fire-technical arms and equipment, the strengthening of friendly relations and cooperation between the fire and rescue services around the world, organizing and conducting activities to improve the skills of specialists (referees and training seminars, consultations and others.), accounting and record of world records and higher achievements in sport, as personal so and team. Since its inception, in accordance with the goals and objectives of the Charter, with the active participation of national federations of the founding countries, the Federation has launched work on the development and propaganda of the Fire and Rescue sport. Fire and Rescue sport can inspire a person of any age. It has and intensity of the struggle, and colorful spectacle, skill and professionalism of the sportsmen.
photo

Banská Bystrica

20°
takmer jasno
humidity: 19%
wind: 5m/s N
H 18 • L 15
16°
Sat
14°
Sun
12°
Mon
9°
Tue
Weather from OpenWeatherMap
WIFI

SSID: Firesportslovakia2018

Key: 30P6ps5kUxj

wifi
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochranu a správu štátnych hraníc, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, veci zbraní a streliva, súkromné bezpečnostné služby, vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území, občianske preukazy, cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel, otázky azylantov a odídencov, evidenciu obyvateľov, evidenciu cestných motorových a prípojných vozidiel, integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu, ochranu pred požiarmi a pod. Ministerstvo vnútra riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister vnútra, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh predsedu vlády Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra SR sa člení na sekcie, úrady, odbory a iné na ich úroveň postavené organizačné útvary.

Hasičský a záchranný zbor

Hasičský a záchranný zbor

Hasičský a záchranný zbor bol zriadený 1. apríla 2002. Pozostáva z Prezídia HaZZ, 8 krajských riaditeľstiev, 50 okresných riaditeľstiev a 6 zariadení. Plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, vykonáva štátny požiarny dozor, plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri ochrane životného prostredia, poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia a i. Podieľa sa na plnení úloh pri poskytovaní predlekárskej pomoci a na odsune ranených a chorých najmä pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva a na poskytovaní humanitárnej pomoci, na plnení úloh integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany, pri príprave na obranu štátu a úloh súvisiacich s mobilizačnými prípravami a pod. Momentálne slúži v Hasičskom a záchrannom zbore 4 350 príslušníkov, z ktorých 3400 vykonáva činnosť zásahových hasičov v teréne.

Hasičský šport

Hasičský šport

Od roku 1970 je hasičský šport súčasťou prípravy pre všetkých profesionálnych hasičov a v mierne upravenej forme ňou zostal až do dnes. Hasičský šport vo svete združuje Medzinárodná športová federácia hasičov a záchranárov, založená v r. 2001. Cieľom medzinárodnej federácie je propagácia a rozvoj športu hasičov a záchranárov na medzinárodnej úrovni. <br />Hasičský šport pozostáva zo 4 hlavných disciplín: beh na 100 metrov s prekážkami, výstup do 4. podlažia cvičnej veže, štafeta 4x100 metrov s prekážkami a požiarny útok.<br />Súťaže v hasičskom športe sa v Hasičskom a záchrannom zbore uskutočňujú na krajskej úrovni, zmiešanej úrovni a na celoslovenskej úrovni. Majstrovstvá sveta v hasičskom športe sa na Slovensku uskutočnia historicky prvýkrát v septembri 2018. <br />Slovenskú mužskú reprezentáciu v hasičskom športe tvorí výber hasičov z celej krajiny, vrátane zástupcov závodných hasičských útvarov a reprezentantov z radov dobrovoľných hasičov. Slovenská mužská reprezentácia je držiteľom 2 titulov „majster sveta“ v disciplíne požiarny útok.

Registrácia

Registration.doc - stiahnuť
Application.doc - stiahnuť

Poplatok za účasť

Číslo účtu: 
SK06 8180 0000 0070 0018 0058

Variabilný symbol:  
TU2018010005

Cena:
180 USD / pre jedného člena športovej federácie.

Poznámka: pri absencii variabilného symbolu nebude možné odosielateľa identifikovať !!!

Kontaktujte nás